หน้าหลัก  | ผลงาน  | โรงเรียนเทศบาลทับยา (วัดสุทธาวาส)  |  ภาพกิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  | ติดต่อเรา |  admin  
 
 
บุคลากร
 


 


โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพสานสัมพันธ์สู่ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเทศบาลตำบลทับยาร่วมกับชมรมจักรยานรักษ์สุขภาพตำบลทับยา

เทศกาลล่าชะโดลำน้ำแม่ลา
นายธนิสร โนนวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลทับยา ได้จัดโครงการเทศกาลล่าชะโดลำน้ำแม่ลา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทับยา ระหว่างวันที่ ๑๒ -๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยเทศบาลทับยาร่วมกับกำนันตำบลทับยา

งานประเพณีสงกรานต์
นายมงคล พูลรักษ์ นายอำเภออินทร์บุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนตำบลทับยา) ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดธรรมจักรสิทธาราม ตำบลทับยา

ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๖ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๕ ๑ ม.ค. ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตัั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลทับยา

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๕ ๙ ม.ค. ๒๕๕๕
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๔ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๔
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๔ ๑ ม.ค. ๒๕๕๔
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๓ ๑ เม.ย. ๒๕๕๓
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๓ ๑ ม.ค. ๒๕๕๓
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕