หน้าหลัก  | ผลงาน  | โรงเรียนเทศบาลทับยา (วัดสุทธาวาส)  |  ภาพกิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  | ติดต่อเรา |  admin  
 
 
บุคลากร
 


 


งานวันพ่อแห่งชาติ (ภาคเช้า)ทต.ทับยา พ.ศ.๒๕๕๖
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เทศบาลตำบลทับยา

งานวันพ่อแห่งชาติ ณ สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี (ภาคค่ำ)
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี

งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๙
งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๙ โดยมีการแห่ขบวนปลา เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีหน่วยงานของท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วมเดินขบวนมากมาย ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

Cowboy & Cowgirl หัวใจสิงห์ ต้านภัยยาเสพติด
เทศบาลตำบลทับยาได้เข้าร่วม การประกวด Cowboy & Cowgirl หัวใจสิงห์ ต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี

กิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลทับยา จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ แด่พระภิกษุสามเณร จำนวน ๕๖ รูป ณ บริเวณลานปูนเทศบาลตำบลทับยา เพื่อร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ถือโอกาสเปลี่ยนพุทธศักราชใหม่ เสริมสร้างบุญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันพฤหัสบดีี่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนถึงครอบครัว
 

ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๖ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๕ ๑ ม.ค. ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตัั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลทับยา

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๕ ๙ ม.ค. ๒๕๕๕
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๔ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๔
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๔ ๑ ม.ค. ๒๕๕๔
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๓ ๑ เม.ย. ๒๕๕๓
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๓ ๑ ม.ค. ๒๕๕๓
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕