หน้าหลัก  |  สมรรถนะ | คู่มือประชาชน ทต.ทับยา |  ภาพกิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  | ติดต่อเรา | รับเรื่องร้องทุกข์ |  admin  
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
1 2011-02-17 สอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญช์ บริเวณบ้านนางบุญธรรม สว่าง หมู่ที่ ๒
2 2011-02-17 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสวนมะม่วง หมู่ที่ ๕
3 2011-02-17 สอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านทรงเชมเปญช์ บริเวณบ้านวัดสิงห์ หมู่ที่ ๘
4 2011-02-17 สอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญช์ บริเวณบ้านท่าเชียงอ้าย หมู่ที่ ๑๐
5 2011-05-26 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงาน อปพร.เทศบาลตำบลทับยา หมู่ที่ ๕ ต.ทับยา
6 2011-05-26 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลทับยา หมู่ที่ ๕ ต.ทับยา
7 2011-05-26 สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ต.ทับยา
8 2011-05-26 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทานบริเวณหน้าโรงพยาบาลอินทร์บุรี หมู่ืที่ ๑
9 2011-06-03 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒,๔,๕,๘,๙ - ๖
10 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2บริเวณหางบางพระนอนต่อจากของเดิม ตำบลทับยา
11 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณซอยบ้านช่างหรั่งตำบลทับยา
12 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองชลประทานทิศเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลทับยา
13 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลทับยา
14 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าวัดป่า หมู่ที่ 4 ตำบลทับยา
15 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนางบุญนะ คงจีระ หมู่ที่ 5 ตำบลทับยา
16 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมศักดิ์ ยอดเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลทับยา
17 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนางนกแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลทับยา
18 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายสมชาย บุญคง หมู่ที่ 10 ตำบลทับยา
19 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณริมลำแม่ลาทิศตะวันตกบ้านฯ หมู่ที่ 10 ตำบลทับยา
20 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณร้านค้านางแป๋ม ฯ หมู่ที่ 7 ตำบลทับยา
21 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยรักความสุขต่อจากของเดิม หมู่ที่ 10 ตำบลทับยา
22 2013-07-12 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงป้าย คสล. บริเวณโรงเรียนเทศบาลทับยา(วัดสุทธาวาส) หมู่ที่ 4 ตำบลทับยา
23 2013-08-08 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายหลังโรงพยาบาลอินทร์บุรี-วัดพระนอน หมู่ที่ 1-2 ตำบลทับยา
24 2013-08-08 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนออกทุ่งนาบริเวณสะพานปูน หมู่ที่1 ตำบลทับยา
25 2013-08-08 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่7 ตำบลทับยา
26 2014-04-02 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานปูนถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 5
27 2014-04-02 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าโรงพยาบาลอินทร์บุรีถึงรั้วโรงเรียนวัดพระนอน หมู่ที่ 1
28 2014-07-03 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยบ้าน จ.ส.อ.กำพล กลับดี หมู่ที่ 2
29 2014-07-03 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยบ้านนายปรุง หมู่ที่ 2
30 2014-10-14 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางบริเวณบ้านนายโรม โตสุวรรณถาวร หมู่ที่ 7
31 2014-10-14 ราคากลาง ปปช(จ้าง)สอบราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางบริเวณบ้านนายโรม โตสุวรรณถาวร หมู่ที่ 7
32 2014-10-14 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับยา ฯ หมู่ที่ 4
33 2014-10-14 ราคากลาง ปปช(จ้าง)สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับยา ฯ หมู่ที่ 4
34 2014-10-31 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายไพโรจน์ รอดฉ่ำ หมู่ที่ 2
35 2014-10-31 ราคากลาง ปปช(จ้าง)สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายไพโรจน์ รอดฉ่ำ หมู่ที่ 2
36 2014-10-31 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางจำเนียร สิงห์ทอง หมู่ที่ 7
37 2014-10-31 ราคากลาง ปปช(จ้าง)สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางจำเนียร สิงห์ทอง หมู่ที่ 7
38 2014-10-31 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายโฉม สวัสโต หมู่ที่ 8
39 2014-10-31 ราคากลาง ปปช(จ้าง)สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายโฉม สวัสโต หมู่ที่ 8
40 2014-10-31 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณศาลาธรรมสังเวสวัดยาง ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 6
41 2014-10-31 ราคากลาง ปปช(จ้าง)สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณศาลาธรรมสังเวสวัดยาง ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 6
42 2014-10-31 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังบริเวณบางพะเนียงถึงบ้านนางลำดวน หมู่ที่ 2
43 2014-10-31 ราคากลาง ปปช(จ้าง)สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังบริเวณบางพะเนียงถึงบ้านนางลำดวน หมู่ที่ 2
44 2015-01-23 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายกลางหมู่บ้านจากโรงพยาบาลอินทร์บุรี ถึงโรงเรียนวัดบางพระนอน หมู่ที่ 1
45 2015-01-23 ราคากลาง ปปช(จ้าง)สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายกลางหมู่บ้านจากโรงพยาบาลอินทร์บุรี ถึงโรงเรียนวัดบางพระนอน หมู่ที่ 1
46 2015-01-23 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางออกทุ่งนาบริเวณข้างบ้านผู้ใหญ่จันทร์ หมู่ที่ 9
47 2015-01-23 ราคากลาง ปปช(จ้าง)สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางออกทุ่งนาบริเวณข้างบ้านผู้ใหญ่จันทร์ หมู่ที่ 9
48 2015-04-30 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถังประปาหอลูกบอลขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (แบบลูกบอล) หมู่ที่ 11
49 2015-04-30 ราคากลาง ปปช(จ้าง) สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถังประปาหอลูกบอลขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (แบบลูกบอล) หมู่ที่ 11
50 2015-06-09 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าวัดถึงศาลาการเปรียญวัดธรรมจักร หมู่ที่ 5
51 2015-06-09 ราคากลาง ปปช(จ้าง)สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าวัดถึงศาลาการเปรียญวัดธรรมจักร หมู่ที่ 5
52 2015-06-09 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเป็นที่เก็บครุภัณฑ์ โดยการก่อผนังอิฐมอญพร้อมฉาบทั้งสองด้านฯ หมู่ที่ 5
53 2016-09-27 ราคากลาง ปปช(จ้าง) สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ สาย สห 2009 สิงห์บุรี-ชัยนาท หมู่ที่ 4-7
54 2016-09-27 ราคากลาง ปปช(จ้าง) ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรานิกส์โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ สาย สห 4074 บ้านคลองใหม่-บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9-10 ตำบลทับยา กว้าง 6 เมตร ยาว 3,059 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
55 2016-09-27 ราคากลาง ปปช.(จ้าง) ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ สาย สห 2031 สิงห์บุรี-ชัยนาท หมู่ที่ 4-10 ตำบลทับยา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
56 2017-10-10 โครงการจัดซื้อลูกรัง จำนวน ๓,๐๑๙ คิว และกระสอบทรายจำนวน ๕,๐๐๐ ใบ (ตามโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาเดือดร้อนฯ ปีงบประมารณ ๒๕๖๑)
57 2017-10-10 โครงการลูกรังจำนวน ๒๖๔ คิว ทรายหยาบ จำนวน ๒๐๐ คิว กระสอบบิคแบ็ค จำนวน ๑๒๐ ใบ เสาเข็มไม้ยูคา จำนวน ๙๐ ต้น และไม้อัด ๑๕ มม. จำนวน ๖ แผ่น (ตามโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑)
58 2017-10-24 โครงการ จัดซื้อลูกรัง จำนวน ๑,๙๔๐ คืว และทราย จำนวน ๑๕ คิว (ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑)
59 2017-10-25 โครงการจัดซื้อหินคลุก จำนวน ๖๐๒ คิวๆ ละ ๓๕๙ บาท (ตามโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑)
60 2017-11-09 โครงการจ้างเหมารถ(เครื่องจักรกล)จำนวน ๔ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) (ตามโครงการจ้างเหมาขนย้ายลูกรังหินคลุกฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑)
61 2017-11-20 โครงการจัดซื้อหินคลุก จำนวน ๖๐๔ คิวๆ ละ ๓๕๙ บาท (ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบริเวณเกาะบางพระนอนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑)
62 2017-12-04 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บางพระนอน ตำบลทับยา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
63 2017-12-04 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด ๓๐ ลบ.ม. ทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๔ บ้านวัดใหม่ ตำบลทับยา เทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ตามแปลนเทศบาลตำบลทับยา) วิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
64 2017-12-04 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด ๓๐ ลบ.ม. ทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๖ ตำบลทับยา เทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทับยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
65 2017-12-04 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด ๓๐ ลบ.ม. ทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๘ ตำบลทับยา เทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทับยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
66 2017-12-04 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง ๖๕ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร และลานออกกำลังกาย ขนาดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลทับยา เทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทับยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
67 2017-11-28 วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมถนนดินขยายผิวจราจรบริเวณบางอีรุณ หมู่ที่ ๗ ศก 0.40 เมตร จำนวน ๒๐๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก คศล จำนวน ๒๐ บ่อ และลงดินถมขนาดปากคูกว้าง ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๖ เมตร สูงเฉลีย ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๙๙๑ ลบ.ม.ขยายถนน คสล.ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๖ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่ คศล ไม่น้อยกว่า ๓๓๙ ตร.ม.(ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทับยา)อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
68 2017-12-13 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเข้าบ้านนายมานะ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทับยา) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
69 2018-01-12 ซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังบริเวณหลังโรงพยาบาลถึงวัดบางพระนอน หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ลูกบาศก์เมตร (ตามใบปริมาณงานเทศบาลเทศบาลตำบลทับยา) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
70 2018-01-22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรักความสุข หมู่ที่ 10 ต่อจากเดิม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 408 ตาราางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลทับยา) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
71 2018-01-22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้านถึงบ้านนายไสว สิงห์สังเวียน หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลทับยา) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี