หน้าหลัก  |  สมรรถนะ | คู่มือประชาชน ทต.ทับยา |  ภาพกิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  | ติดต่อเรา | รับเรื่องร้องทุกข์ |  admin  
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
1 2011-02-17 สอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญช์ บริเวณบ้านนางบุญธรรม สว่าง หมู่ที่ ๒
2 2011-02-17 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสวนมะม่วง หมู่ที่ ๕
3 2011-02-17 สอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านทรงเชมเปญช์ บริเวณบ้านวัดสิงห์ หมู่ที่ ๘
4 2011-02-17 สอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญช์ บริเวณบ้านท่าเชียงอ้าย หมู่ที่ ๑๐
5 2011-05-26 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงาน อปพร.เทศบาลตำบลทับยา หมู่ที่ ๕ ต.ทับยา
6 2011-05-26 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลทับยา หมู่ที่ ๕ ต.ทับยา
7 2011-05-26 สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ต.ทับยา
8 2011-05-26 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทานบริเวณหน้าโรงพยาบาลอินทร์บุรี หมู่ืที่ ๑
9 2011-06-03 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒,๔,๕,๘,๙ - ๖
10 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2บริเวณหางบางพระนอนต่อจากของเดิม ตำบลทับยา
11 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณซอยบ้านช่างหรั่งตำบลทับยา
12 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองชลประทานทิศเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลทับยา
13 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลทับยา
14 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าวัดป่า หมู่ที่ 4 ตำบลทับยา
15 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนางบุญนะ คงจีระ หมู่ที่ 5 ตำบลทับยา
16 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมศักดิ์ ยอดเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลทับยา
17 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนางนกแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลทับยา
18 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายสมชาย บุญคง หมู่ที่ 10 ตำบลทับยา
19 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณริมลำแม่ลาทิศตะวันตกบ้านฯ หมู่ที่ 10 ตำบลทับยา
20 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณร้านค้านางแป๋ม ฯ หมู่ที่ 7 ตำบลทับยา
21 2013-07-05 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยรักความสุขต่อจากของเดิม หมู่ที่ 10 ตำบลทับยา
22 2013-07-12 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงป้าย คสล. บริเวณโรงเรียนเทศบาลทับยา(วัดสุทธาวาส) หมู่ที่ 4 ตำบลทับยา
23 2013-08-08 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายหลังโรงพยาบาลอินทร์บุรี-วัดพระนอน หมู่ที่ 1-2 ตำบลทับยา
24 2013-08-08 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนออกทุ่งนาบริเวณสะพานปูน หมู่ที่1 ตำบลทับยา
25 2013-08-08 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่7 ตำบลทับยา
26 2014-04-02 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานปูนถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 5
27 2014-04-02 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าโรงพยาบาลอินทร์บุรีถึงรั้วโรงเรียนวัดพระนอน หมู่ที่ 1
28 2014-07-03 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยบ้าน จ.ส.อ.กำพล กลับดี หมู่ที่ 2
29 2014-07-03 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยบ้านนายปรุง หมู่ที่ 2
30 2014-10-14 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางบริเวณบ้านนายโรม โตสุวรรณถาวร หมู่ที่ 7
31 2014-10-14 ราคากลาง ปปช(จ้าง)สอบราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางบริเวณบ้านนายโรม โตสุวรรณถาวร หมู่ที่ 7
32 2014-10-14 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับยา ฯ หมู่ที่ 4
33 2014-10-14 ราคากลาง ปปช(จ้าง)สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับยา ฯ หมู่ที่ 4
34 2014-10-31 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายไพโรจน์ รอดฉ่ำ หมู่ที่ 2
35 2014-10-31 ราคากลาง ปปช(จ้าง)สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายไพโรจน์ รอดฉ่ำ หมู่ที่ 2
36 2014-10-31 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางจำเนียร สิงห์ทอง หมู่ที่ 7
37 2014-10-31 ราคากลาง ปปช(จ้าง)สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางจำเนียร สิงห์ทอง หมู่ที่ 7
38 2014-10-31 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายโฉม สวัสโต หมู่ที่ 8
39 2014-10-31 ราคากลาง ปปช(จ้าง)สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายโฉม สวัสโต หมู่ที่ 8
40 2014-10-31 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณศาลาธรรมสังเวสวัดยาง ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 6
41 2014-10-31 ราคากลาง ปปช(จ้าง)สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณศาลาธรรมสังเวสวัดยาง ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 6
42 2014-10-31 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังบริเวณบางพะเนียงถึงบ้านนางลำดวน หมู่ที่ 2
43 2014-10-31 ราคากลาง ปปช(จ้าง)สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังบริเวณบางพะเนียงถึงบ้านนางลำดวน หมู่ที่ 2
44 2015-01-23 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายกลางหมู่บ้านจากโรงพยาบาลอินทร์บุรี ถึงโรงเรียนวัดบางพระนอน หมู่ที่ 1
45 2015-01-23 ราคากลาง ปปช(จ้าง)สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายกลางหมู่บ้านจากโรงพยาบาลอินทร์บุรี ถึงโรงเรียนวัดบางพระนอน หมู่ที่ 1
46 2015-01-23 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางออกทุ่งนาบริเวณข้างบ้านผู้ใหญ่จันทร์ หมู่ที่ 9
47 2015-01-23 ราคากลาง ปปช(จ้าง)สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางออกทุ่งนาบริเวณข้างบ้านผู้ใหญ่จันทร์ หมู่ที่ 9
48 2015-04-30 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถังประปาหอลูกบอลขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (แบบลูกบอล) หมู่ที่ 11
49 2015-04-30 ราคากลาง ปปช(จ้าง) สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถังประปาหอลูกบอลขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (แบบลูกบอล) หมู่ที่ 11
50 2015-06-09 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าวัดถึงศาลาการเปรียญวัดธรรมจักร หมู่ที่ 5
51 2015-06-09 ราคากลาง ปปช(จ้าง)สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าวัดถึงศาลาการเปรียญวัดธรรมจักร หมู่ที่ 5
52 2015-06-09 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเป็นที่เก็บครุภัณฑ์ โดยการก่อผนังอิฐมอญพร้อมฉาบทั้งสองด้านฯ หมู่ที่ 5
53 2015-06-09 ราคากลาง ปปช(จ้าง) สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเป็นที่เก็บครุภัณฑ์ โดยการก่อผนังอิฐมอญพร้อมฉาบทั้งสองด้านฯ หมู่ที่ 5
54 2014-10-09 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้ายแบบยกเท ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. จำนวน 2 คัน (ตามรายละเอียดแนบท้ายคุณลักษณะเฉพาะ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
55 2014-10-09 ราคากลาง ปปช ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้ายแบบยกเท ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. จำนวน 2 คัน (ตามรายละเอียดแนบท้ายคุณลักษณะเฉพาะ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
56 2017-10-10 โครงการจัดซื้อลูกรัง จำนวน ๓,๐๑๙ คิว และกระสอบทรายจำนวน ๕,๐๐๐ ใบ (ตามโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาเดือดร้อนฯ ปีงบประมารณ ๒๕๖๑)
57 2017-10-10 โครงการลูกรังจำนวน ๒๖๔ คิว ทรายหยาบ จำนวน ๒๐๐ คิว กระสอบบิคแบ็ค จำนวน ๑๒๐ ใบ เสาเข็มไม้ยูคา จำนวน ๙๐ ต้น และไม้อัด ๑๕ มม. จำนวน ๖ แผ่น (ตามโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑)
58 2017-10-24 โครงการ จัดซื้อลูกรัง จำนวน ๑,๙๔๐ คืว และทราย จำนวน ๑๕ คิว (ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑)
59 2017-10-25 โครงการจัดซื้อหินคลุก จำนวน ๖๐๒ คิวๆ ละ ๓๕๙ บาท (ตามโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑)