หน้าหลัก  |  สมรรถนะ | คู่มือประชาชน ทต.ทับยา |  ภาพกิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  | ติดต่อเรา | รับเรื่องร้องทุกข์ |  admin  
 
 
แหล่งท่องเที่ยวตำบลทับยา

  วัดสุทธาวาส
    วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่ ตั้งอยู่ที่ ต.ทับยา เลยวัดกระดังงาบุปผารามไปราว ๕ กม. มีวิหารเก่าสันนิษฐานว่าสร้างในสมัย
  กรุงศรีอยุธยา ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วาดโดยช่างฝีมือชั้นครู เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนพระพุทธองค์ทรง
  ออกบรรพชา ตอนผจญมาร ตอนพระพุทธองค์ฉันอาหารที่นายจุนทะถวายขณะทรงประชวรแล้วเสด็จไปประทับ ณ ต้นรังคู่เสด็จ
  ปรินิพาน และ ภาพเรื่องราวของการถวายพระเพลิงการแจกจ่ายพระอัฐิธาตุแก่เหล่ากษัตริย์และเทวดา
    บนหน้าบัน เป็นภาพบรรจุพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าลอยน้ำ ปัจจุบันได้ลบเลือนไปแล้ว นับเป็นโบราณสถานที่งดงามและ
  มีคุณค่ายิ่งอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี
  การเดินทาง
    ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ (สิงห์บุรี - อินทร์บุรี) กม.ที่ ๑๑-๑๒ เลยวัดกระดังงาบุปผารามไปประมาณ ๕ กม. วัดสุทธา
  วาสอยู่ด้านขวามือ
   
   
  วัดสาลโคดม
    ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใน ต.ทับยา มีทัศนียภาพริมน้ำงดงาม สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ราวปี พ.ศ.๒๑๙๐
  ชาวบ้านเรียก วัดสาลโคดม ต่อมากลายเป็นวัดร้างที่รู้จักกันในนามวัดสาลาโค่น ราวปี พ.ศ.๒๕๑๕ ได้พบเศียรพระพุทธรูปเก่า
  บริเวณริมแม่น้ำหน้าวัด เรียกกันว่า หลวงพ่อเศียร เล่าลือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นยิ่งนัก ต่อมามีการสร้างองค์สรีระขึ้น แล้วนำ
  เศียรพระ(เดิม) ประจุไว้ภายใน
    ภายหลังพระธรรมปาโมกข์เห็นว่าชื่อวัดไม่เป็นมงคลจึงเปลี่ยนเป็นวัดสาลโคดม หมายถึง วัดของสมเด็จพระมาณโคดม
    ที่หน้าบันของโบสถ์วัดสาลโคดม ปรากฎพระปรมาภิไธย ส.ก. ประดิษฐานเป็นแห่งแรกของประเทศไทย อีกทั้งเป็นวัดเพียง
  แห่งเดียวที่สามารถลอดใต้ฐานพระประธานเพื่อปิดทองได้
  การเดินทาง
    จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ สู่ อ.อินทร์บุรี ประมาณ ๙ กม. วัดสาลโคดมตั้งอยู่ริมถนนด้านขวา
   
   
  อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์
    ตั้งอยู่ที่ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขต อ.บางระจัน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมฝั่งลำการ้อง ทั้งเป็น
  แหล่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธ์ปลาช่อนแม่ลา ภายในร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด มีศาลาพักผ่อนริมน้ำ และมีบ้านพักไว้บริการนัก
  ท่องเที่ยวที่ต้องการค้างแรมริมฝั่งแม่ลา สอบถามข้อมูล โทร. ๐๓๖-๕๒๐-๒๓๐
  การเดินทาง
    จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ สู่ อ.อินทร์บุรี ประมาณ ๙ กม. มีทางแยกให้เลี้ยวซ้ายไปทางบ้านเชิงกลัด ประมาณ
  ๑.๒ กม. ถึงอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์
    ลำแม่ลา
    ลำแม่ลา หรือลำน้ำแม่ลาเป็นลำน้ำธรรมชาติ ที่เกิดจากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเป็นแอ่งอยู่ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำ
  น้อยมีความกว้าง ๔๐-๑๕๐ ม. ยาว ๑๘ กม. ครอบครุมพื้นที่ ๔๖๒ ไร่ ไหลผ่าน อ.บางระจัน อ.อินทร์บุรี และ อ.เมืองสิงห์บุรี ลำน้ำ
  สายนี้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งที่มีปลาชุกชุมและมีรสชาติดี เนื่องจากความ อุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารตามธรรมขาติ
  ในลำแม่ลามีพืช ผักขึ้นอยู่ริมตลิงสองฟากหนาแน่น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแหล่งวางไข่ อย่างดีของปลาชนิดต่างๆ อีกทั้งดินก้นลำน้ำ
  ที่เป็นโคลนตมมีอินทรีย์วัตถุสะสมอยู่มาก รวมทั้งแร่ธาตุที่ไหลมาจากแอ่งน้ำรอบข้าง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปลาในลำแม่ลา มี
  รสชาติอร่อยกว่าที่อื่นๆ โดยเฉพาะปลาช่อนแม่ลา ซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ
    ลำแม่ลา เป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญของ จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่ง ธรรมชาติของ
  ของท้องถิ่นอันควรอนุรักษ์เป็นมรดกของชาติ เป็น ๑ ในจำนวน ๒๖๓ แห่งทั่วประเทศตามประกาศคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๗ พฤศจิกายน
  พ.ศ.๒๕๓๒