หน้าหลัก  |  สมรรถนะ | คู่มือประชาชน ทต.ทับยา |  ภาพกิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  | ติดต่อเรา | รับเรื่องร้องทุกข์ |  admin  
 
 
สมรรถนะ

สมรรถนะหลัก
รายละเอียด
สมรรถนะหลัก ๕ ข้อ
สมรรถนะประจำผู้บริหาร
สมรรถนะประจำผู้บริหาร ๔ ข้อ
สมรรถนะประจำสานงาน - ตำแหน่งนิเทศฯและบริหาร
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การมีวิสัยทัศน์
การวิเคราะห์และสังเคราะห์
การสื่อสารและจูงใจ
สมรรถนะประจำสายงาน
การกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ (Monitoring and Overseeing-MO)
การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ (Professional Problem Solving - PPS)
การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก (Problem Solving and Proactiveness - PSP)
การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล (Information Seeking and Management-ISM)
การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ (Controlling and Managing Situation-CMS)
การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking - AT)
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management - RISK)
การบริหารทรัพยากร (Resource Management - RM)
การมุ่งมั่นปลอดภัยและการระวังภัย (Safety Meind-SM)
การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ (Acts with Integrity-AI)
การวางแผนและการจัดการ (Planning and Organizing-PO)
การวิเคราะห์และการบูรณาการ (Synthesis Thinking-ST)
การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน (Building Participation - BP)
การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ (Collecting Professional Knowledge and Expertise-CPKE)
การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ (Providing Knowledge and Building Relationships - PKBR)
ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ (Understanding People and Creative Responding - UPCR)
ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น (Understandin of Local Area and Politics-ULAP)
ความคิดสร้างสรรค์ (Innovation - INV)
ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน (Accuracy and Order - AO)
จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Responsibility - ER)
ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ (Communication & Influencing - CI)
สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น (Creating Local Benefits - CLB)
สมรรถนะผู้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครู ครูผู้ดูแลเด็ก
การบริการจัดการชั้นเรียน
การพัฒนาผู้เรียน
การออกแบบการเรียนรู้