หน้าหลัก  |  สมรรถนะ | คู่มือประชาชน ทต.ทับยา |  ภาพกิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  | ติดต่อเรา | รับเรื่องร้องทุกข์ |  admin  
 
 
สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลทับยา

1. ข้อมูลทั่วไป
         เทศบาลตำบลทับยา ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทับยา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลทับยา ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552

        1.1. ที่ตั้ง
         เทศบาลตำบลทับยา ตั้งอยู่ติดถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท หมู่ที่ 5 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีพื้นที่ห่างจากตัวอำเภออินทร์บุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร
        1.2 อาณาเขต

มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ ดังนี้ คือ
        ทิศเหนือ        ติดต่อตำบลอินทร์บุรี และตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
        ทิศใต้            ติดต่อตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
        ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลอินทร์บุรี และตำบลน้ำตาล จากกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
        ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

        

        1.3 เนื้อที่
         เทศบาลตำบลทับยามีพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น 24.27 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 13,684 ไร่ เป็นพื้นที่อยู่อาศัย 1,483 ไร่ รวม 15,167 ไร่

        1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
        สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม

        1.5 เขตการปกครอง
        ตำบลทับยา แบ่งเขตการปกครองท้องที่ ออกเป็น 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ดังนี้
             หมู่ที่ 1 (บ้านบางพระนอน) โดยมีนางปิยนันท์ กรัตนุถะ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
             หมู่ที่ 2 (บ้านบางพระนอน) โดยมีนายอภิชน สุภาพรอด ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
             หมู่ที่ 3 (บ้านท้ายเกาะ) โดยมีนายสมชาย อินท้วม ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
             หมู่ที่ 4 (บ้านวัดใหม่) โดยมีนางสุภาพร แสนทวี ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
             หมู่ที่ 5 (บ้านสวนมะม่วง) โดยมีส.อ.อภิชัย สีตะระโส ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 (บ้านทับยา) โดยมีนายไมตรี อิ่มแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
             หมู่ที่ 7 (บ้านท้องคุ้ง) โดยมี ด.ต.สุพจน์ สีตะระโส ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
             หมู่ที่ 8 (บ้านวัดสิงห์) โดยมีนายชูชาติ ศรีจันทร์ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
             หมู่ที่ 9 (บ้านคลองใหม่) โดยมีนางมลิวรรณ์ คำนุสติ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
             หมู่ที่ 10 (บ้านแหลมทอง) โดยมีนายณรงค์ โกสน ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลทับยา
             หมู่ที่ 11 (บ้านดงทอง) โดยมีนายเทพ เซ็นไล้ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
             หมู่ที่ 12 (บ้านดอนแฝก) โดยมีนายทองใบ เชนร้าย ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

        1.6 ประชากร
         ข้อมูลทะเบียนราษฎรตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร รวม (คน)
ชาย (คน) หญิง (คน)
1
บ้านบางพระนอน
407
527
600
1,127
2
บ้านบางพระนอน
320
514
537
1,051
3
บ้านท้ายเกาะ
43
62
66
128
4
บ้านวัดใหม่
79
125
126
251
5
บ้านสวนมะม่วง
129
204
240
444
6
บ้านทับยา
242
373
408
781
7
บ้านท้องคุ้ง
240
412
448
860
8
บ้านวัดสิงห์
130
212
232
444
9
บ้านคลองใหม่
74
130
137
267
10
บ้านแหลมทอง
97
157
185
342
11
บ้านดงทอง
56
89
99
188
12
บ้านดอนแฝก
73
112
125
237
รวม
1,890
2,917
3,203
6,120

        ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภออินทร์บุรี วันที่ 31 มีนาคม 2553

        การเปรียบเทียบประชากรย้อนหลัง

รายการ
ปี 2548 (คน)
ปี 2549 (คน)
ปี 2550 (คน)
ปี 2551 (คน)
ปี 2552 (คน)
ปี 2553 (คน)
ประชากรชาย
3,058
2,994
2,997
2,921
2,929
2,917
ประชากรหญิง
3,237
3,273
3,273
3,208
3,217
3,203
รวมประชากร
6,295
6,267
6,270
6,129
6,146
6,120
หลังคาเรือน
1,673
1,697
1,811
1,847
1,870
1,890

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

        2.1 อาชีพ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทับยา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม, ค้าขาย,รับจ้าง, ประกอบธุรกิจส่วนตัว, พนักงานรัฐวิสาหกิจและรับราชการ
        2.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลทับยา
            •โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 14 แห่ง
            (โรงทำอิฐ 9 แห่ง, ผลิตพลาสติก 1 แห่ง, ผลิตน้ำดื่ม 1 แห่ง, โรงกลึง 2 แห่ง, โรงขนม 1 แห่ง)
            •โรงสี จำนวน 1 แห่ง
            •ร้านค้าต่าง ๆ จำนวน 75 แห่ง
            •ร้านอาหาร จำนวน 17 แห่ง
            •สถานบริการ จำนวน 2 แห่ง
         2.3 กลุ่มอาชีพ
            •กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางพระนอน หมู่ที่ 2
            •กลุ่มทำดอกไม้จัน หมู่ที่ 5
            •กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าท้องคุ้ง หมู่ที่ 7
            •กลุ่มแม่บ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 9 (ขนมเปี๊ยะ)
            •กลุ่มทำไม้กวาดบ้านดอนโพธิ์ หมู่ 11
            •กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนแฝก หมู่ 12 (ขนมนางเล็ด)
            •กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 12 (ปุ๋ยชีวภาพและจักสานพลาสติก)
รายได้เฉลี่ยของประชากรต่อคนต่อปีรายหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2553 สามารถแยกได้ดังนี้

หมู่ที่ 1 รายได้เฉลี่ยของประชากร
หมู่ที่ 2 รายได้เฉลี่ยของประชากร
หมู่ที่ 3 รายได้เฉลี่ยของประชากร
หมู่ที่ 4 รายได้เฉลี่ยของประชากร
หมู่ที่ 5 รายได้เฉลี่ยของประชากร
หมู่ที่ 6 รายได้เฉลี่ยของประชากร
หมู่ที่ 7 รายได้เฉลี่ยของประชากร
หมู่ที่ 8 รายได้เฉลี่ยของประชากร
หมู่ที่ 9 รายได้เฉลี่ยของประชากร
หมู่ที่ 10 รายได้เฉลี่ยของประชากร
หมู่ที่ 11 รายได้เฉลี่ยของประชากร
หมู่ที่ 12 รายได้เฉลี่ยของประชากร
68,013 บาท/คน/ปี
90,062 บาท/คน/ปี
145,158 บาท/คน/ปี
100,425 บาท/คน/ปี
68,874 บาท/คน/ปี
70,925 บาท/คน/ปี
77,198 บาท/คน/ปี
74,034 บาท/คน/ปี
57,254 บาท/คน/ปี
95,368 บาท/คน/ปี
76,658 บาท/คน/ปี
82,688 บาท/คน/ปี

รายได้เฉลี่ยของประชากรต่อคนต่อปีในระดับตำบล 79,033 บาท/คน/ปี ที่มา : จปฐ.และ กชช.2 ค.
2.5 ข้อมูลการใช้พื้นที่ทางการเกษตร
ที่ ข้อมูลการเกษตร หน่วยวัด รวม หมู่ที่
1
หมู่ที่
2
หมู่ที่3 หมู่ที่
4
หมู่ที่
5
หมู่ที่
6
หมู่ที่
7
หมู่ที่
8
หมู่ที่
9
หมู่ที่
10
หมู่ที่
11
หมู่ที่
12
หมายเหตุ
1

พื้นที่ทั้งหมด

ไร่

15,167

1,240

1,870

793

1,146

1,100

1,718

1,650

880

610

2,050

1,180

930

 

2

พื้นที่อยู่อาศัย

ไร่

1,483

125

130

92

103

110

135

128

93

82

256

131

98

 

3

พื้นที่ทางการเกษตร

ไร่

13,684

1,115

1,740

701

1,043

990

1,583

1,522

787

528

1,794

1,049

832

 

4

พื้นที่ทำนา

ราย/ไร่

272/8,803

21/667

41/967

6/246

17/728

19/558

24/767

25/785

18/427

8/285

38/1,310

27/1,055

28/1,008

 

5

ครัวเรือนเกษตรกร

ครัวเรือน

537

41

74

19

29

56

60

64

34

27

61

31

41

 


ที่มา : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลทับยา สำรวจ ณ วันที่ 30 เมษายน 2552
หมายเหตุ ผลผลิตจากการปลูกข้าว 800 ก.ก/ไร่
พื้นที่ถือครองการทำนาแยกเป็นรายครัวเรือน รายหมู่บ้าน
พื้นที่นา หมู่ที่ 1
(ราย)
หมู่ที่ 2
(ราย)
หมู่ที่ 3
(ราย)
หมู่ที่ 4
(ราย)
หมู่ที่ 5
(ราย)
หมู่ที่ 6
(ราย)
หมู่ที่ 7
(ราย)
หมู่ที่ 8
(ราย)
หมู่ที่ 9
(ราย)
หมู่ที่ 10
(ราย)
หมู่ที่ 11
(ราย)
หมู่ที่12
(ราย)
รวม
(ราย)
ไม่เกิน  5  ไร่
0
2
0
1
3
5
2
1
1
1
2
1
19
6 – 10 ไร่
5
8
1
2
3
2
7
3
1
6
6
4
48
11 – 20 ไร่
5
14
3
4
5
6
7
5
3
10
5
8
75
21 – 50 ไร่
7
15
3
4
5
6
9
8
3
19
9
9
97
มากกว่า 50 ไร่
4
2
2
6
3
3
0
1
0
2
5
6
34