หน้าหลัก  |  สมรรถนะ | คู่มือประชาชน ทต.ทับยา |  ภาพกิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  | ติดต่อเรา | รับเรื่องร้องทุกข์ |  admin  
 
 
ประกาศจากเทศบาลตำบลทับยา

วันที่ประกาศ
เรื่องที่ประกาศ
กอง
รายละเอียด
๑๔ ก.พ.๒๕๖๐
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
สำนักปลัด ทต.ทับยา
๑ ม.ค.๒๕๕๙
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙
กองคลัง ทต.ทับยา
๓ ต.ค.๒๕๕๙
การประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับยา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙
สำนักปลัด ทต.ทับยา
๒๑ ก.ย..๒๕๕๙
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักปลัด ทต.ทับยา
๒๕ มี.ค.๒๕๕๙
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่่อง บริหารกิจการประปา ๒๕๕๙
สำนักปลัด ทต.ทับยา
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. ๒๕๕๙
สำนักปลัด ทต.ทับยา
๒๑ ก.ย.๒๕๕๘
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สำนักปลัด ทต.ทับยา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ๒๕๕๙
สำนักปลัด ทต.ทับยา
คำสั่งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัด ทต.ทับยา
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตอบข้อสอบถามหรือตอบข้อร้องเรียน
สำนักปลัด ทต.ทับยา
ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. ๒๕๕๘
สำนักปลัด ทต.ทับยา
๑ ม.ค.๒๕๕๘
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘
กองคลัง ทต.ทับยา
๑๙ ก.ย.๒๕๕๗
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำนักปลัด ทต.ทับยา
๕ ก.พ.๒๕๕๗
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๗
สำนักปลัด ทต.ทับยา
๙ ต.ค.๒๕๕๖

ประกาศข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทับยา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สำนักปลัด ทต.ทับยา
๓ ม.ค.๒๕๕๖
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๖
สำนักปลัด ทต.ทับยา
๒๓ ม.ค.๒๕๕๖

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลทับยา

สำนักปลัด ทต.ทับยา
๑ ม.ค.๒๕๕๖
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖
กองคลัง ทต.ทับยา
๑ ม.ค.๒๕๕๕
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕
กองคลัง ทต.ทับยา
๑๐ ก.ค.๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตัั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลทับยา

สำนักปลัด ทต.ทับยา
๙ ม.ค.๒๕๕๕
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๕
สำนักปลัด ทต.ทับยา
๑๑ ม.ค.๒๕๕๔
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๔
สำนักปลัด ทต.ทับยา
๑ ม.ค.๒๕๕๔
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔
กองคลัง ทต.ทับยา
๑ เม.ย.๒๕๕๓
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๓
สำนักปลัด ทต.ทับยา
๑ ม.ค.๒๕๕๓
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๓
กองคลัง ทต.ทับยา